[ مجتمع پارس استار ]

واحد اداری شمال شرقی

این واحد لوکس جهت کاربری اداری و با مساحت 66.62 مترمربع و همچنین اتاق مدیر با امکان پذیرایی اختصاصی
بوده و دارای سه فضای پارک اختصاصی خودرو و فضای پارک خودرو میهمان می باشد.

 

مساحت واحد:
66/62 متر مربع
تعداد پارکینگ:
تعداد 3 اتومبیل
[ واحد اداری شمالی ]

تصاویر واحد